OPREMA ZA RASHLADNE FLUIDE

U našu opremu za rashladne fluide pripadaju separator, resiver i skupljač ulja.

NAMENA: Rezervoari koji se koriste u rashladnim postrojenjima mogu biti različitih namena. Mogu da služe za skladištenje, odvajanje gasne i tečne faze rashladnog medijuma ili za druge svrhe u procesu hlađenja. Kao radna materija, može se koristiti amonijak ili razne vrste freona.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Rezervoari za rashladne fluide se izraduju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Dimenzije i oblik se određuju prema zahtevu projekta rashladnog postrojenja.
Prema zahtevu naručioca moguće je izraditi rezervoare različitih oblika i namene. Priključke postavljamo po zahtevu naučioca, prema potrebi projekta.

Rezervoari se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Resiver

Resiveri su rezervoari za prihvat rashladne tečnosti u instalaciji rashladnog postrojenja.
NAMENA: Rezervoari koji se koriste u rashladnim postrojenjima mogu biti različitih namena. Mogu da služe za skladištenje rashladnog medijuma ili za druge svrhe u procesu hlađenja. Kao radna materija, može se koristiti amonijak ili razne vrste freona.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Rezervoari za rashladne fluide se izraduju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Dimenzije i oblik se određuju prema zahtevu projekta rashladnog postrojenja.
Prema zahtevu naručioca moguće je izraditi rezervoare različitih oblika i namene. Priključke postavljamo po zahtevu naučioca, prema potrebi projekta.

Resiveri se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Separator

Separatori imaju funkciju odvajanja gasne i tečne faze amonijaka.
Namena: Rezervoari koji se koriste u rashladnim postrojenjima mogu biti raličitih namena. Mogu da služe za skladištenje rashladnog medijuma ili za druge svrhe u procesu hlađenja. Kao radna materija se može koristiti amonijak ili razne vrste freona. Mogu koristiti kao resiveri ili separatori radne materije ili odvajači ulja od radne materije.

Tehničke karakteristike: Rezervoari za rashladne fluide se izrađuju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Prema zahtevu naručioca moguće je izraditi rezervoare različitih oblika i namene. Rezervoari se isporučuju radionički zaštićeni temeljnom bojom.

Separatori se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Hidroforske posude

hidroforska-posuda

Namena: Hidroforska posuda je sastavni deo hidroforskog postrojenja koje obezbeđuje automatsko snabdevanje pijaćom vodom manjih i većih objekata, snabdevanje industrije tehnološkom vodom kao i za povećanje odnosno povišenje pritiska vode iz gradskog vodovoda.

Tehničke karakteristike: Hidroforske posude se izrađuju zavarivanjem od čelicnog lima P265GH.
Projektovanje, izrada i ispitivanje posuda se izvodi prema zahtevima grupe harmonizovanih evropskih standarda SRPS EN 13445. Hidroforske posude su snabdevene svim priključcima i otvorima koje ovaj standard propisuje, a to su: priključci za dovod, odvod, pražnjenje vode, kao i priključci za manometar, sklopku, ventil sigurnosti, kao i otvor za čisćenje. Sve naše hidroforske posude su potpuno zaštićene od korozije. Unutrašnje površine su zaštićene premazima koji garantuju sanitarnu ispravnost vode (po propisima za prehrambenu industriju), dok je spoljašnja strana zaštićena antikorozionim premazom. Hidroforske posude izrađujemo u više veličina. U mogućnosti smo da po zahtevu kupca izrađujemo posude različitig zapremina, dimenzija, radnih pritisaka i rasporeda priključaka.

Rezervoari za TNG

Mali rezervoari za TNG zapreminskog kapaciteta do 13 m³

rezervoari za TNG

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas – TNG, služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima, manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. Mogu bili podzemni ili nadzemni.
Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Rezervoari se u standardnom izvođenju isporučuju sa svim potrebnim priključcima koji odgovaraju opštoj nameni rezervoara. Prema zahtevu naručioca moguće je uraditi i drugi raspored priključaka uz dostavljenu skicu kupca. Rezervoari se isporučuju završno ofarbani, u skladu sa važećim propisima za skladištenje TNG-a.

Veliki rezervoari za TNG – podzemni

Veliki rezervoari za TNG – podzemni

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas – TNG služe za skladištenje tečnog naftnog gasa koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom, u energanama ili u punionicama propana i butana.

Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom, SRPS EN 13445-3.
Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani, prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima.

Stabilni rezervoari za komprimovani vazduh

Horizontalni rezervoari za komprimovani vazduh

Horizontalni rezervoari za komprimovani vazduh

Vetikalni rezervoari za komprimovani vazduh

Napomena: Rezervoar za komprimovani vazduh služi za obezbeđivanje potrebne količine komprimovanog vazduha u sklopu kompresorskog postrojenja, prema potrebama u razvodnoj mreži. Rezervoar služi i za dodatno hlađenje komprimovanog vazduha, a deluje i na smirivanje pulsacija.

Tehničke karakteristike: Rezervoar za komprimovani vazduh je cilindrična posuda izrađena od ugljeničnog čeličnog lima. Proizvodi se u dve varijante: kao stojeći odnosno vertikalni i ležeći odnosno horizontalni. Na rezervoaru su postavljeni priključci potrebni za rad, a na najnižem delu posude nalazi se priključak za ispuštanje kondenzata.

Rezervoari se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Rezervoare izrađujemo u više veličina. U mogućnosti smo da po zahtevu kupca izrađujemo posude različitig zapremina, dimenzija, radnih pritisaka i rasporeda priključaka.
Naši rezervoari za komprimovani vazduh su antikoroziono zaštićeni sa spoljne strane, dok unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca, a kao proizvođač je preporučujemo za duži vek rezervoara.

Zatvorena ekspanziona posuda

Namena: Zatvorena ekspanziona posuda se upotrebljava da u zatvorenim sistemima toplovodnog grejanja kompenzira promenu zapremine vode koja se javlja usled temperaturnih razlika.

Tehničke karakteristike: Zatvorene ekspanzione posude su cilindričnog oblika i izrađene su zavarivanjem od čeličnog lima P265GH. Posude se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom. Po zahtevu kupca, izrađujemo ekspanzione posude do 20 bar. Sve naše zatvorene ekspanzione posude su sa spoljašnje strane zaštićene od korozije. Priključci su izvedeni sa prirubnicama i unutrašnjim navojem. Na osnovu zahteva izrađujemo posude traženih zapremina, radnih pritisaka i rasporeda priključaka.