Rezervoari za prihvat rashladne tečnosti

Resiver

Resiveri su rezervoari za prihvat rashladne tečnosti u instalaciji rashladnog postrojenja.
NAMENA: Rezervoari koji se koriste u rashladnim postrojenjima mogu biti različitih namena. Mogu da služe za skladištenje rashladnog medijuma ili za druge svrhe u procesu hlađenja. Kao radna materija, može se koristiti amonijak ili razne vrste freona.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Rezervoari za rashladne fluide se izraduju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Dimenzije i oblik se određuju prema zahtevu projekta rashladnog postrojenja.
Prema zahtevu naručioca moguće je izraditi rezervoare različitih oblika i namene. Priključke postavljamo po zahtevu naučioca, prema potrebi projekta.

Resiveri se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.