Mali rezervoari za TNG zapreminskog kapaciteta do 13 m³

Rezervoari za TNG

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas – TNG, služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima, manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. Mogu bili podzemni ili nadzemni.
Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Rezervoari se u standardnom izvođenju isporučuju sa svim potrebnim priključcima koji odgovaraju opštoj nameni rezervoara. Prema zahtevu naručioca moguće je uraditi i drugi raspored priključaka uz dostavljenu skicu kupca. Rezervoari se isporučuju završno ofarbani, u skladu sa važećim propisima za skladištenje TNG-a.

Veliki rezervoari za TNG – podzemni

Rezervoari za TNG

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas – TNG služe za skladištenje tečnog naftnog gasa koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom, u energanama ili u punionicama propana i butana.

Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom, SRPS EN 13445-3.
Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani, prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima.