Rezervoar - Separator

Separatori imaju funkciju odvajanja gasne i tečne faze amonijaka.
Namena: Rezervoari koji se koriste u rashladnim postrojenjima mogu biti raličitih namena. Mogu da služe za skladištenje rashladnog medijuma ili za druge svrhe u procesu hlađenja. Kao radna materija se može koristiti amonijak ili razne vrste freona. Mogu koristiti kao resiveri ili separatori radne materije ili odvajači ulja od radne materije.

Tehničke karakteristike: Rezervoari za rashladne fluide se izrađuju zavarivanjem od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Prema zahtevu naručioca moguće je izraditi rezervoare različitih oblika i namene. Rezervoari se isporučuju radionički zaštićeni temeljnom bojom.

Separatori se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.